top of page

Denetim Hizmetleri

Denetime Hazırlık

Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olup, yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.

Hesap verme sorumluğunun yerine getirilmesi ise idare faaliyetlerinin bağımsız denetimini gerçekleştiren Sayıştay tarafından sağlanmaktadır.

Sayıştay, ilgili kurumların hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçlarını esas alarak, kurumun mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetim; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer mevzuat hükümlerine uygunluğunun incelenmesine ilişkin olarak uygunluk denetimi, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde stratejik plan ve yıllık programlarında belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini içeren performans denetimi gerçekleştirmektedir.

Ayrıca genel denetimin dışında ilgili kurumun sektör, program, proje veya mali her hususta denetlenmesi de mümkündür.

Sayıştay denetimi öncesi EUROSAY olarak kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiğimiz danışmanlık hizmeti idarelerin, mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğunun ölçülmesinin yanı sıra hesap ve işlemlerinin de mevzuat hükümlerine uygunluğunun incelenmesini ve böylece idarelerin Sayıştay denetimine hazır hale getirilmesini, aynı zamanda bilişim sistemleri ve bilgi teknolojileri altyapı ve süreçlerinin mevzuat standartlarına ve iyi uygulama örneklerine uygunluğunun sağlanmasını amaçlamaktadır. 

Sayıştay Denetimi Sonrası Danışmanlık

 

Sayıştay tarafından gerçekleştirilen denetim sonrasında, denetçiler tarafından hazırlanan denetim raporu ve kamu zararına ilişkin yargılamaya esas raporlar kamu idarelerine gönderilmektedir. Eurosay olarak bu raporlar için uzman danışmanlar tarafından her türlü tespit ve sorguya cevaben savunma dosyası hazırlamak suretiyle danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sayıştay’ın denetim ve raporlama faaliyeti yanında yargılama görevi de yürütüyor olması, işlemlerin tarafı olan kamu idareleri ile sorumlu kamu görevlileri açısından büyük önem taşımaktadır. Sayıştay denetimleri ve sonucunda düzenlenen raporların kamuoyu ile paylaşılması sonrası tüm toplum ve özellikle bölge halkı kamu idarelerinin karar, iş ve eylemleri hakkında tespit edilen hususlarla ilgili olarak bilgilenmektedir. Yazılı ve görsel medyanın yanında sosyal medyada da yankı bulan denetim sonuçları ve eleştirel içerikli bulgular, denetlenen kamu idaresi ve kamu görevlilerinin imaj ve itibarını olumsuz etkileyebilmekte, hatta bulgu konusu işlemler bazı kesimlerce yolsuzluk yapılmış algısı yaratacak şekilde kullanılabilmektedir.

Kamu idarelerinin sürekli denetime tabi tutulması, bu idareler ve görevlileri arasında zaman zaman yadırgansa da denetimin gerek kamu idareleri gerekse toplum açısından çok büyük yararlar sağladığı hususu göz ardı edilmemelidir. Önemli olan denetime konu iş, işlem, karar ve eylemlerde ilgili görevliler tarafından mevzuata ve hukuka aykırı kasıtlı davranışlarda bulunulmamasıdır.

Sayıştay denetimi kamu idareleri açısından kaçınılmaz olduğuna göre; kamu idarelerinin de Sayıştay denetimine hazırlanmasında, denetim, raporlama, hesap yargılaması konusunda bilgi sahibi olmasında yarar görülmektedir.

Sayıştay Denetimine Hazırlık Niçin Gereklidir?

 • Kamu zararı riski azaltılmış olacaktır.

 • Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanmış olacaktır.

 • Mevzuata tam uyum sağlanmış olacaktır.

 • İç kontrol ve iç denetim faaliyetine katkıda bulunulacaktır.

 • Performans denetimi ile performans artışı sağlanmış olacaktır.

 • Etkin bir yönetim sistemi devreye girmiş olacaktır.

 • Etkin bir gelir yönetim sistemi kurularak tahsilatlarda artış sağlanmış olacaktır.

Belediye Mevzuatı Danışmanlığı

 

Yerinden yönetimin en önemli kurumu şüphesiz belediyelerdir. Oldukça geniş olan ve sürekli artan faaliyet ve sorumluluk alanları nedeniyle uygulama sürecinde mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde tereddütler ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde kaynakların etkili, verimli ve ekonomik kullanılması gerekmektedir. Aynı zamanda her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu tutulmuştur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi için yasal düzenlemelerin doğru anlaşılması ve yerinde uygulanması gerekmektedir.

Bu çerçevede Eurosay olarak Belediyelerin iş ve işlemlerinin harcama sürecinde tabi oldukları yasal düzenlemelere uygunluğunun sağlanması, gelirlerin toplanması sürecinde ise kaynakların etkili, verimli ve ekonomik olarak kullanılması amacıyla danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bu kapsamda verilecek danışmanlık hizmeti ile;

 1. Yapılan harcamaların yürürlükteki mevzuata uygunluğunun evrak bazında kontrol edilmesi,

 2. Gelirlerin maksimum ölçüde toplanması ve gelir kaybının önlenmesine yönelik çalışmaların yapılması,

 3. Belediyenin iş ve işlemlerine yönelik muhasebe kayıtlarının analitik bütçe sistemi ile mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğine uygunluğunun kontrol edilmesi,

 4. Düzenlenmesi gereken mali raporların yasal mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi,

 5. Mali yönetim, iç kontrol ve ön mali kontrol sürecinin etkili bir şekilde işlemesinin sağlanması,

 6. Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının yasal mevzuata uygunluğunun sağlanması,

 7. Personel ödemelerinin yürürlükteki mevzuatlara uygunluğunun denetlenmesi,

 

amaçlanmaktadır.

Belediyelere verilecek danışmanlık hizmeti ile idareler, Sayıştay tarafından yapılan dış denetim ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak iç denetim faaliyetlerine hazır hale getirilerek, idarelerin kamusal kaynakları etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanmasının sağlanması sonucu sorumluluk alanında daha nitelikli hizmeti daha düşük maliyetlere vermesinin önü açılacaktır.

İhale Süreci Danışmanlığı

Kamu İhale Kanunu’nu ve ikincil ihale mevzuatı detaylı bir şekilde hazırlanmış ancak yürürlüğe girmesinden itibaren birçok kez değişikliğe uğramıştır.

Kamu ihale kurumu kararları incelendiğinde, yapılan hataların daha çok ihale süreçlerini kapsadığı görülmektedir. İdarelerin, kendilerine verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde hizmet üretebilmesi amacıyla yapmış oldukları ihaleler için; sözleşmenin imzalanması, işlerin sözleşmeye uygun bir şekilde yaptırılması ve ihalelerin planlanan sürede tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle ihale sürecinin hatasız olması, hizmetlerin zamanında yapılabilmesi için gerekli ön koşuldur. Dolayısıyla ihale sürecindeki hukuki eksiklikler, sürecin uzamasına ve hizmetlerin gecikmesine neden olabilir.

EUROSAY olarak ihale süreci danışmanlığı ile kamu idarelerinin hazırlayacağı ihalelerde, ihale öncesi işlemlerden kabul aşamasına kadar tüm süreci takip ederek hizmetlerin kesintisiz bir şekilde ve mevzuata uygun olarak tamamlanmasını amaçlamaktayız.

Bu kapsamda, Kamu İhale Mevzuatı alanında uzman ekiplerimizce, ihtiyaç duyulan hizmet doğrultusunda, yıllık ihale danışmanlığı, proje bazlı ihale danışmanlığı, ihale işlemlerinin denetimi, uyuşmazlık ve şikayet durumunda süreç danışmanlığı gibi hizmetleri de kamu idarelerine sunmaktayız.

Muhasebe ve Mali Yönetim Danışmanlığı

Bilindiği üzere iyi bir iç kontrol sistemi kurmanın temeli mali bilgi ve raporların güvenilirliğine dayanmaktadır.

Türkiye’de devlet muhasebesi sisteminin uygulanmasında birçok sorun bulunmaktadır. Çeşitli sebeplerle yevmiye kayıtları hatalı ya da eksik yapılmakta veya hiç yevmiye kaydı tutulmamaktadır. Bütün bu yanlış işlemlerin sonucunda ise mali raporların güvenilirliği olumsuz etkilenmekte ve bu durum mali raporlarda yer alan bilgilerle üretilecek politikalar için yeterli ve doğru verinin elde edilmesine engel olmaktadır. Bu nedenle muhasebe kayıt ve raporlarının doğru bir şekilde tutuluyor olması son derece önemlidir.

Özellikle her geçen gün artarak devam eden nicel ve nitel kapasite ve bilgi sistemlerinde yaşanılan gelişmeler Sayıştay tarafından yapılan uygunluk denetimleri sonucu daha fazla bulgu ile karşılaşılmasına, muhasebe hatalarının bu denetimlere daha çok konu edilmesine ve eleştirilmesine sebep olmaktadır.

Dolayısıyla mali raporların ve tüm yevmiye kayıtlarının kontrol edilmesi suretiyle muhasebeleştirmede yapılan hatalarının tespit edilip düzeltilmesi ile mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliği artacaktır.

EUROSAY olarak Muhasebe ve Mali Yönetim Danışmanlığını Kamu Muhasebesi alanında uzman personel tarafından gerçekleştirmekteyiz. Bu danışmanlık hizmeti ile mali denetimler öncesinde idareye makul bir güvence sunarak idare personelinin kurumsal kapasitesinin artırılması, denetimler öncesinde muhasebe hatalarının düzeltilmesi, mali raporların ve iç kontrolün istenildiği gibi tam, doğru ve güvenilir olmasının sağlanmasını amaçlamaktayız.

Ayrıca mali yönetim sürecinde stratejik plan, faaliyet raporu ve performans programı hazırlanmasında idareye yardımcı olarak stratejik planın gerçekçi bir şekilde hazırlanması, faaliyet raporu ve performans programının stratejik plan ile uyumlu olmasının sağlanmasını hedeflemekteyiz.

bottom of page