top of page

Projeler

Gelir Artırıcı Projeler ile kurumun mevcut gelirlerinin arttırılması ve yeni gelir kalemlerinin tespit edilmesi işlemleri; Durum Analizi yapılması, Eylem Planı hazırlanması, Uygulama-İzleme-Değerlendirme süreçlerini içeren kapsamlı bir danışmanlık hizmeti olarak tanımlanabilir.

Yerel Yönetimlerin, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, İmar Kanunu ve Elektronik Haberleşme Kanunu uygulamaları uzun yıllardır problemli alanlar olarak karşımıza çıkmıştır. Bu durumun başlıca nedenleri; uzman personel sayısının yeterli olmaması, mali hizmetler ve gelir birimlerinin organizasyon eksiklikleri, karmaşık mevzuat yapısının sıklıkla değişmesi,  idarenin gelir mevzuatıyla ilgili bilgi ve yönetim sisteminde aksaklıkların bulunması olarak değerlendirilebilir.

Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkabilecek hata veya eksikler, belediyeler açısından önemli riskleri beraberinde getirmektedir. Gelirlerin tahakkuk ve tahsilat aşamalarında ortaya çıkan başlıca riskler; tahakkuk ettirilmesi gereken bir gelirin eksik tahakkuk ettirilmesi ya da hiç tahakkuk ettirilmemesi, tahsil edilmesi gereken bir gelirin tahsil edilmemesi, eksik ya da fazla hesaplamalar yapılarak belediyelerin ya da vatandaşın zararına neden olunması, usul hükümlerinin ihlal edilmesinden dolayı tahakkuk ettirilen bir verginin tahakkukunun silinmesi, takip ve tahsil sürecinin etkili yürütülmemesi sonucu gelirlerin zamanaşımına uğratılması veya vergi uyuşmazlıkları neticesinde davaların kaybedilmesi gibi konular ve devamında ortaya çıkabilecek kamu zararları olarak sayılabilir.

Gelir işlemlerinde görevli tüm çalışanlara, alanında yetkin ve teknik bilgiye sahip danışmanlar tarafından, güncel bilgi verilmesi, tereddütlü konularda hukuki destek verilmesi, gelir tarifelerin değerlendirilmesi ve revize edilmesi, varsa usulsüzlüklerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların yapılması, danışmanlık hizmetimizin en temel amaçlarındandır. Proje çalışmalarımız sonucunda belediye gelirleri yönetim sisteminin mevzuata uygun hale getirilmesi, gelir işlemlerinde etkili ve doğru süreçlerin geliştirilmesi, belediye gelirlerinin artması sağlanacaktır.

Gelir Artırmaya Yönelik Eylem Planımız

 

Elektronik Haberleşme Sistemlerine İlişkin Gelir Artırıcı Projeler

Kent Emlak Envanteri Çıkarılmasına İlişkin Gelir Artırıcı Projeler

Vergi, Resim ve Harç Gelirlerinin Artırılması

Evsel Katı Atık Tarifelerinin Hazırlanması Suretiyle Gelir Sağlanması

Elektronik Haberleşme Sistemlerine İlişkin Gelir Artırıcı Proje
 

Projenin Amacı:

Belediyesi sınırları içerisindeki mevcut Baz istasyonlarının ve Fiber Optik Altyapıların tespit, analiz ve tasnif edilmesi sonucunda Belediyenin bu işlemlerden fiilen elde ettiği gelirler ile gerçekte alması gereken gelirlerin karşılaştırılması ve bu suretle Belediye’ye sürekli gelir kazandırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Projenin Yasal Dayanağı:

3194 sayılı İmar Kanunu (Ek Madde 9-Geçici 24.Madde), 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (Madde 62-64) ve 27/12/2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik" ile diğer ilgili kanun ve yönetmeliklere göre hareket edilecektir.

 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun ek 35. maddesi, elektronik haberleşmeyle ilgili kurulacak her türlü teçhizatın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınacak izinle kurulabileceğini, bu tür teçhizatın (baz istasyonu gibi) İmar Kanunu uyarınca ruhsata tabi olmadığı hükmünün 08.01.2010 tarih ve 27556 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 2006/129 Esas ve 2009/121 Karar sayılı kararıyla iptal edilip, baz istasyonu da dahil her türlü elektronik haberleşme altyapısında kullanılacak mal ve teçhizatlar için ayrıca ilgili belediyelerden yapı ruhsatı alınması şartı getirilmiştir.

 

Danıştay 14. Dairesi, 406 sayılı Kanun’un Ek 35. maddesinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı 13/10/2009 tarihinden önce, Telekomünikasyon Kurumundan Güvenlik Sertifikası alınarak inşa edilen ve halen faaliyette bulunan yapılar yönünden; Anayasa Mahkemesi kararlarının geçmişe yürümeyeceği kuralının uygulanmayacağını, bu istasyonlar açısından kazanılmış hakkın oluşmayacağını kabul etmektedir.

Proje Konusu:

Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut Baz istasyonlarının;

 • Yerlerinin Tespiti, Tasnifi, Teknik analizi,

 • Hangi kurum/kuruluşlara ait olduğunun belirlenmesi,

 • İmar yönetmeliklerine uygun ruhsatlı olup olmadıklarının sahada tutulacak teknik rapor ile tespit edilmesi,

 • Baz İstasyonlarının, İşletmeci Kurumlara göre dağılımının yapılması,

 • İmar Kanununun Ek 9. Maddesi birinci fıkrası gereğince 15 metreden yüksek kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarının 1/1000 ölçekli Belediye İmar Planına işlenmesi,

 • Baz İstasyonlarının bulunduğu alanların ilgili yönetmeliklere uygun yerlerde olup olmadığının saha teknik raporu ile belirlenmesi,

 • Baz İstasyonlarının BTK sertifikası kapsamında kapasite ve özelliklerinin bu sertifikalara uygunluğunun her istasyon için tek tek belirlenmesi,

 • Baz İstasyonlarının güvenlik sertifikalarının kontrolü,

 • Baz İstasyonlarının elektromanyetik alan şiddetleri limit değerlerinin, IRPA (International Radiation Protection Association) kararlarında belirtilen güvenlik mesafeleri ve ICNIRP (International Comision on Non Ionizing Radiation Protection) limitleri de dikkate alınarak ölçümlerinin Belediyeye sunulması.

Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında Fiber Optik Kablo, Kabin, Kabinet ve Menhollerin park ve bahçelerde dahil olmak üzere kaldırım, sokak ve caddeler üzerinde,

 • Sayısal olarak tespit edilmesi,

 • İşgal ettikleri alanların metrajlarının tespiti ve ölçümlenmesi,

 • Binaların dış yüzeylerine kurulum ve montajı yapılan Kabin, Kabinetlerin tespiti,

 • Fiber Optik Kabloların geçiş güzergahlarının BTK lisanslı elektronik ölçüm cihazları kullanılarak metraj olarak tespitinin yapılması,

 • Saha dağıtım kutularının bulunduğu alanların ilgili yönetmeliklere uygun yerlerde olup olmadığının tespit edilmesi,

 • Geçiş Haklarına ilişkin ücret tarifesinin Belediye Meclisince belirlenmesi,

 • ile idareye gelir kazandırılmasıdır.

Proje Kapsamında Yapılacak İşler:

Baz İstasyonları için;

 • Baz İstasyonlarının sayısı, yerlerinin adrese dayalı (hangi ilçe, mahalle, cadde ve sokak) olarak ve bina üzerlerinde, boş parsellerde veya diğer alanlarda mı olduğu ile hangi kurum/kuruluşlara ait olduğunun tespit edilmesi, teknik özelliklerine göre tespit edilerek tasnif edilmesi.

 • Tespit edilen Baz İstasyonlarının bulundukları konumları gösterecek şekilde farklı açılardan (en az 4 farklı açıdan) fotoğraflanması.

 • Tespit edilen Baz İstasyonlarının bulunduğu alanların, ilgili mevzuata uygun yerde olup olmadığının saha teknik raporu ile belirlenmesi.

 • Baz İstasyonlarının güvenli mesafeli olup olmadıklarının güvenlik sertifikaları kontrol edilerek saha teknik raporu ile belirlenmesi.

 • Baz İstasyonlarının tespit sonrası dosyalanması dijital ortamda yapılacak ve idareye de dijital olarak teslim edilecek ve arşivlenecektir. (Tüm dosyalar, raporlar vb. dokümanların hazırlanmasında MS Word, MS Excel, NedCad ve Google Earth kullanılacaktır. Bu proje kapsamında    hazırlanacak tüm dosya ve içerikler bu formatlarda hazırlanarak,  CD, Flash Disk gibi manyetik veri depolama üniteleri içerinde idareye teslim edilecektir. Elektronik Posta da kullanılabilecektir.

 • Büyükşehir/İl Belediyesi sınırları içerisinde ve İmar Kanunu Ek 9. Madde birinci fıkrası kapsamında yer alan Baz İstasyonlarına yönelik Yer Seçim Belgesi düzenlenmesi.

 • İmar Kanununun Ek 9. Maddesi birinci fıkrası gereğince 15 metreden yüksek kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarının 1/1000 ölçekli Belediye İmar Planına işlenerek Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesi bedelinin hesaplanması,

 • İmar Kanununun Ek 9. Maddesi birinci fıkrası kapsamında 17 Kasım 2021 tarihine kadar bildirimi yapılmayan Baz İstasyonlarına yönelik İdari Para Cezalarının hesaplanması,

 • 1/1000 ölçekli Belediye İmar Planına işlenen Baz istasyonlarına yönelik Emlak Vergisi hesaplanması,

 

Fiber optik kablo, kabin, kabinet, menholler için;

 • BTK lisanslı GPS cihazları ile fiber optik kablo, kabin, kabinet ve menhollerin yer tespitinin yapılması ve sayısal haritanın çıkarılması,

 • Harita mühendislerimizce oluşturulan Sayısal haritalara göre belediye geçiş hakkı bedellerinin hesaplanması,

 • Her bir sokak, cadde ve mahallede yer alan fiberoptik kablo, kabin, kabinet, menhollerin sayısal haritaları, dijital ortamda dosyalanıp, arşivlenecek, idareye teslim edilmesi,

 • işlemlerinden oluşmaktadır.

Proje Kapsamında Elde Edilebilecek Gelir Türleri

Baz İstasyonları için;

 1. Büyükşehir Belediyeleri ile Müstakil Belediyeler için Yer Seçim Belgesi Ücreti (Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik)

 2. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesi Bedeli

 3. İmar Kanunu İdari Para Cezaları (İmar Kanunu md 32-42 )

 4. Emlak Vergisi

 

Fiber optik kablo, kabin, kabinet, menholler için;

 1. Fiber Optik Kablo Geçiş Hakkı Bedeli (Geçiş Hakkı Yönetmeliği)

 2. Kabin, Kabinet, Menhol  Yer Kullanım Bedeli (Medeni Kanun Geçit Hakkı)

Eletronik Haberleşme
bottom of page